Loading...
2017

Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine

POZORIŠNI MUZEJ VOJVODINE
Kralja Aleksandra 5/1

VEB ADRESA

Pozorišni muzej Vojvodine osnovan je 6. maja 1982, na Đurđevdan, ali njegova predistorija se vezuje još za Pozorišni odsek Muzeja Vojvodine, koji je kao samostalna jedinica oformljen 1951. godine.

Muzej je, zbog dvojakog karaktera svoga rada (bavi se i istorijom pozorišta i postignućima savreme­nog pozorišta), jedinstvena institucija kulture na teritoriji Vojvodine, sa izrazito stručnom tematikom istraživanja i delovanja. Zapravo, njegova specifičnost ogleda se u dvojakom osnovnom zadatku – u tome što za osnovnu delatnost ima, kao i svi muzeji, sistematsko evidentiranje, istraživanje, prikupljanje, zaštitu, čuvanje, obrađivanje, proučavanje, izlaganje i prezentovanje muzejskog materijala. Zatim, on sabira podatke o tekućoj pozorišnoj stvarnosti i time stvara uslove za proučavanje savremene teatarske prakse; analitičkim radovima i informativnim materijalima doprinosi sistematskom i kontinuiranom praćenju i izučavanju problema i pojava u pozorišnoj umetnosti i kulturi.

Pored ovih osnovnih, u skladu sa zadacima i obavezama, Muzej kontinuirano obavlja i sledeće poslove: priprema publikacije o pozorišnoj umetnosti i objavljuje monografije o pozorišnim stvaraocima i pozorišnim institucijama, kao i knjige o teoriji drame u svojim edicijama: Pozorišna kultura na tlu Vojvodine, Riznica, Teorija dramskih umetnosti, Posebna izdanja, Lovorov venac i Pozorišni portreti; izdaje i periodične publikacije (dokumentacionu publikaciju Almanah pozorišta Vojvodine koji izlazi u sveskama, za svaku prethodnu pozorišnu sezonu, i list za pozorišnu kulturu Vojvođanska scena); organizuje naučno-stručne skupove, manifestacije, tribine i razgovore o aktuelnim temama, događajima i ličnostima. Stručne skupove i tribine organizuje u skladu s potrebama vremena ili jubilejima i značajnim datumima iz istorije pozorišta i biografija pozorišnika. Svake godine upriliči po nekoliko tribina kao vidove druženja s publikom: Portret pozorišnog umetnika i Sećanje na pozorišnog umetnika; bibliotečku aktivnost usmerava na uvećavanje i upotpunjavanje specijalizovane muzejske bibliote­ke; predstavlja novoobjavljene pozorišne publikacije; sarađuje s drugim pozorišnim i institucijama kulture…

Veliku pažnju Muzej posvećuje izložbenoj i izdavačkoj delatnosti, kao i popularisanju scenskih umetnosti.

Krajem 2003. godine zaživeo je kapitalni naučno-istraživački projekat iz istorije pozorišta pod nazivom Pozorišna kultura na tlu Vojvodine.

U fondu Muzeja je pohranjeno više od 80.000 predmeta (manuskripti dramskih dela, plakati, programi, prepiska, umetnička dela, makete, scenografske i kostimografske skice, memoarska građa, lični predmeti eminentnih pozorišnih stvaralaca, fotografije…). Oni su na raspolaganju ne samo teatrolozima i istoričarima pozorišta, nego i drugim proučavaocima iz oblasti kulture naroda i nacionalnih manjina Vojvodine.

Svi programi Pozorišnog muzeja Vojvodine održavaju se u Galeriji likovne umetnosti - poklon zbirci Rajka Mamuzića.

12. 05. 2017. u 19 časova
Obeležavanje Dana Pozorišnog muzeja Vojvodine
Prigodni program u sklopu otvaranja izložbe "Lica Mire Banjac".

Izložba "Lica Mire Banjac" je koncipirana tako da prezentuje „mnogolikost” u glumačkom umeću Mire Banjac (jednako je uspešna u tumačenju komičkih i dramskih rola, i u pozorištu, i na filmu, i na televiziji, i na radiju), kao i njenu „mnogolikost” u drugim životnim preokupacijama: reditelj, pedagog, narodni poslanik, društveni i kulturni poslenik...
Autor izložbe i kataloga: Zoran Maksimović
Dizajn izložbe i kataloga: Ljiljana Dinić i Bojan Jovanović

 

Osnivači